Wypożyczalnia

Samochodowa

KIA CEED już od 99 zł/dzień

Sprawdź naszą ofertę

Samochody dostępne od ręki

Możliwość
wyboru samochodu

Przejrzyste warunki wynajmu

Komfort i bezpieczeństwo

Regulamin najmu pojazdu

  §1

 1. Niniejszy Regulamin najmu pojazdu został wydany przez Auto-Plus z siedzibą w 87-100 Toruń, ul.Grudziądzka 163A, NIP: 879-223-79-56.
 2. Regulamin najmu pojazdu określa warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez Auto-Plus zwanym dalej Wynajmującym.
 3. Ilekroć w Regulaminie najmu pojazdu jest mowa o:
  • Najemcy – oznacza to osobę fizyczną wskazaną w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia pojazdu.Najemcy – oznacza to osobę fizyczną wskazaną w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia pojazdu.
  • Dodatkowym kierowcy – oznacza to osoby wskazane przez Najemcę w zawartej umowie jako upoważnione do prowadzenia pojazdu w imieniu Najemcy.

  §2

 1. Najemcą pojazdu lub osobą upoważnioną do kierowania pojazdem może zostać:
  1. Osoba fizyczna, która:
   1. przedstawi ważny dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca - ważny paszport,
   2. przedstawi ważne co najmniej od dwóch lat prawo jazdy, uprawniające do jazdy na terytorium Polski,
   3. przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub upoważnionych do występowania w imieniu firmy/spółki,
   4. ukończyła 22 lata,
  2. Osoba prawna, która:
   1. przedstawi aktualny KRS,
   2. przedstawi pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu przez osobę spełniającą wymagania określone w § 2 pkt 1 ppkt 1) lit. a),b) oraz d).
 2. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu wydania i zwrotu pojazdu podpisanego przez Wynajmującego.
 3. Do kierowania pojazdem uprawnieni są wyłącznie Najemca i Dodatkowi kierowcy wskazani w zawartej umowie.

  §3

 1. Najemca otrzymuje pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę na fakt, że pojazd jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
 2. Najemca otrzymuje pojazd czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.
 3. Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązany jest używać pojazd w sposób określony w umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu pojazdu, a ponadto zobowiązuje się do:
  1. zamykania pojazdu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza pojazdem dowodu rejestracyjnego i kluczyków pojazdu przy każdorazowym wyjściu z pojazdu,
  2. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli pojazdu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
  3. stosowania w pojazdach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa.
 4. Koszt paliwa zużytego podczas najmu oraz koszt płynu do spryskiwaczy szyb pokrywa Najemca.
 5. Przemieszczenie wynajętego pojazdu poza granice Polski jest zakazane, z zastrzeżeniem § 3 pkt 6. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości.
 6. Warunkiem przemieszczenia się wynajętym pojazdem poza granice Polski jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty.
 7. W przypadku, gdy przepisy państwa, do którego pojazd zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące pojazdu lub jego wyposażenia nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania pojazdu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów.
 8. Jeżeli Najemca używa pojazd w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy pojazd zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 9. W pojazdach będących przedmiotem najmu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt.

  §4

 1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić pojazd do ustalonego miejsca i w określonym czasie.
 2. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 60 minut jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3.
 3. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, pojazd zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z pojazdu karę umowną § 6 pkt 3 lit. k).
 4. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

  §5

 1. Najemca udostępni Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z § 6 pkt 3 lit. l).
 2. W razie awarii lub niesprawności pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania pojazdu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy Najemca ponosi koszt holowania pojazdu zgodny z § 7 pkt 9. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. Najemca nie ma prawa holować wynajętym pojazdem innych samochodów.
 4. W razie kradzieży pojazdu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji oraz Wynajmującego pod numer tel (+48) 537 997 000 Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
 5. Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego pojazdu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem pojazdu. W sytuacji gdy samochód zastępczy jest klasy niższej wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
 6. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  1. utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od pojazdu,
  2. uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy lub Dodatkowego kierowcy,
  3. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium Polski,
  4. szkód parkingowych i aktów wandalizmu, a także przebicia opony.

  §6

 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w § 6 pkt 2, pkt. 3 i pkt. 3.1, z zastrzeżeniem pkt 4 - 6.
 2. Wysokość kary umownej w przypadku uszkodzenia pojazdu wynosi: 2000 PLN
 3. Pozostałe kary umowne:
  1. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od pojazdu- 600 PLN
  2. uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów pojazdu (za wyjątkiem określonym w § 6 pkt 6 lit. f) - 500 PLN
  3. uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 PLN
  4. każdy dzień postoju, spowodowany koniecznością uzupełnienia rzeczy o których mowa w § 6 pkt 3 lit. b), c) - 100 PLN
  5. złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 500 PLN
  6. złamanie zakazu przewożenia zwierząt - 300 PLN
  7. zwrot brudnego pojazdu - 40 PLN
  8. zwrot pojazdu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 PLN
  9. uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego - 50 PLN
  10. uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego - 150 PLN
  11. bezumowne korzystanie z pojazdu - wartość stawki dobowej plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę
  12. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem- 2000 PLN
  13. zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w § 3 pkt lit. c) - 1800 PLN
  14. demontaż lub zamiana części pojazdu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN
  15. wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego (z zastrzeżeniem § 3 pkt. 5 i 6) - 1500 PLN
  16. kierowanie pojazdem przez osobę niebędącą Najemcą lub Dodatkowym Kierowcą – 1000 PLN
  17. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) - 1000 PLN
  18. brak gaśnicy, apteczki lub trójkąta ostrzegawczego – 50 PLN (za sztukę)
  19. zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu - 150 PLN
 4. Wynajmujący zastrzega, że za wszelkie uszkodzenia lub brak części wyposażenia pojazdu nie objęte karami umownymi Najemca odpowiada do wysokości wyceny podanej przez producenta pojazdu + 10% wartości części.
 5. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.
 6. Najemca może zwolnić się z odpowiedzialności przewidzianej w § 3 pkt 5 i § 6 pkt 1- 4 i 6 przedstawiając Wynajmującemu dowody potwierdzające, iż szkoda była następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub w razie, gdy sprawca nie jest znany, notatkę urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacji postępowania sprawdzającego lub przygotowawczego w przypadku kradzieży pojazdu lub innych zdarzeń przestępnych.
 7. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
  1. zawinionego uszkodzenia wnętrza pojazdu, pozostawienia trwałych plam,
  2. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
  3. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
  4. wyjazdu pojazdem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
  5. niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży pojazdu skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży pojazdu,
  6. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,
  7. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności lub inne naruszenie przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,
  8. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
  9. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajmu pojazdu.
 8. Najemca pokrywa w pełnej wysokości, kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą listowną na adres podany w umowie o powyższych kosztach i zastrzega sobie prawo do obciążenia nimi Najemcy oraz opłatą administracyjną zgodną z § 7 pkt. 8.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

  §7

 1. Opłaty za wynajem pobierane są z góry według stawki wskazanej w umowie najmu pojazdu.
 2. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr - 0,50 PLN
 3. Najemca za dodatkową opłatą może być zwolniony z limitu kilometrów – 20 PLN (za każdą dobę)
 4. Wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem - 200 PLN
 5. Podstawienie/odbiór pojazdu poza granicami miasta, w którym znajduje się siedziba Wynajmującego - 4 PLN za km liczone od centrum miasta wskazanego przez nawigację do miejsca podstawienia lub odbioru.
 6. Każdy Dodatkowy Kierowca za każdą dobę najmu- 15 PLN
 7. Fotelik lub podkładka dla dziecka (za cały okres najmu) - 49 PLN
 8. Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w § 6 pkt. 7 - 100 PLN
 9. Holowanie pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego – koszt holowania lub 7 PLN (za każdy km, opłata jest naliczana za kurs w dwie strony), jednakże nie mniej niż 300 PLN
 10. Zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy wydaniu – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie do pierwotnej ilości- 50 PLN

  §8

 1. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie są cenami brutto.
 2. Administratorem danych osobowych jest Auto-Plus. Dane osobowe są przetwarzane przez Auto-Plus lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Auto-Plus Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu pojazdu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe w wyniku zawartej umowy , Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
AutoPlus24 - Wypożyczalnia samochodowa

Zadzwoń i zamów już dziś

+48 537 997 000


Masz pytania?

Wypełnij formularz kontaktowy